Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Pomerania Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ks. Bogusława X 1, lokal numer 2/3, 70-440 Szczecin
  tel. 91 434 13 96, e-mail: poczta@pomeraniabrokers.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o umowę i zgody osób których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, f, lub art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, h RODO.
 3. W Pomerania Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przetwarzane są dane osobowych wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.
 4. Dane osobowe pozyskane są od pracowników, klientów i organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami, bądź też po wyczerpaniu celu dla jakiego wyrażono zgodę na przetwarzanie danych;
 6. Osoba udostępniająca dane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO, wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO.
 7. Osoba udostępniająca dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, osoba udostępniająca dane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne bądź obligatoryjne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.