Kreujemy rozwiązania ubezpieczeniowe
OPTYMALNE DLA KLIENTA

 POMERANIA BROKERS

Pomerania Brokers Sp. z o.o. jako broker ubezpieczeniowy odpowiada za swoje działania nie przed zakładem ubezpieczeń ale przed Klientem. Działamy w jego imieniu i na jego rzecz w celu uzyskania optymalnej ochrony ubezpieczeniowej.

Za wykonywane usługi nie pobieramy wynagrodzenia od naszego Klienta.

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres usług świadczonych w poszczególnych etapach naszego zaangażowania:


1. Identyfikacja ryzyka

 • analiza techniczna posiadanego mienia,
 • analiza prawna zakresu prowadzonej działalności,
 • analiza historyczna zdarzeń losowych i awaryjności,
 • identyfikacja oraz oszacowanie skutków finansowych poszczególnych ryzyk,
 • przygotowanie propozycji zakresu ubezpieczenia.


2. Wybór i zawarcie umowy ubezpieczenia

 • określenie przedmiotu zamówienia publicznego lub przetargu w rozumieniu prawa cywilnego, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i istotnych warunków umowy ubezpieczeniowej,
 • negocjacje z zakładami ubezpieczeń w celu uzyskania najkorzystniejszych ofert,
 • wsparcie eksperckie na etapach analizy, oceny ofert i przy wyborze ubezpieczyciela,
 • przygotowanie umów ubezpieczeniowych,
 • wdrożenie i wykonanie umów ubezpieczeniowych w tym szkolenie pracowników Klienta.


3. Wykonywanie umowy ubezpieczenia

 • bieżące zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym;
 • kwalifikacja i ocena zdarzeń losowych pod kątem zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
 • powołanie ekspertów w celu ochrony interesu Klienta,
 • likwidacja szkód i obsługa roszczeń, w tym przygotowanie i wdrożenie procedury, formułowanie zakresu roszczenia, przygotowanie kompletnej dokumentacji szkodowej i wzywanie ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania.


4. Pozostałe elementy oferty

 • bezpłatne szkolenia w zakresie ubezpieczeń,
 • działania prewencje,
 • bieżąca, całodobowa obsługa Klienta,
 • opracowanie strategii zarządzania ryzykiem.

Pomerania Brokers Sp. z o.o. w codziennej praktyce zawodowej kieruje się Kodeksem Dobrych Praktyk Brokerskich, który jest zbiorem norm kształtujących dobre i trwałe relacje: klient-broker, broker-klient.

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.