Kreujemy rozwiązania ubezpieczeniowe
OPTYMALNE DLA KLIENTA

Ubezpieczenia

Pomerania Brokers Sp. z o.o. jako broker ubezpieczeniowy odpowiada za swoje działania nie przed zakładem ubezpieczeń ale przed Klientem. Działamy w jego imieniu i na jego rzecz w celu uzyskania optymalnej ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem.
W zależności od rodzaju prowadzonej działalności zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zostać rozszerzony o dodatkowe klauzule, m.in.:
Odpowiedzialność cywilna za produkt,
Odpowiedzialność cywilna pracodawcy,
Odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości,
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców,
Odpowiedzialność cywilna organizatora imprezy.
Jednocześnie nasza Spółka zajmuje się ubezpieczeniami OC zawodowej oraz OC członków władz spółek kapitałowych.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenia ogniowe zapewniają fundamentalną ochronę majątku przedsiębiorstwa przed skutkami o charakterze losowym, mogących powodować poważne straty finansowe wynikające z utraty lub zniszczenia aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i użytkowane w związku z prowadzoną działalnością, m.in.: budynki/lokale i budowle, środki trwałe, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników, wartości pieniężne.
W zakresie podstawowym (FLEXA) ubezpieczyciele odpowiadają najczęściej za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego.
Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony m.in. o takie zdarzenia jak: powódź, huragan, deszcz nawalny, śnieg, grad, lawinę, obsunięcie się ziemi, trzęsienie ziemi, dym, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, zalanie. W wielu przypadkach uzasadnione jest rozszerzenie ochrony o akty dewastacji/wandalizmu rozumiane jako umyślne zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie to zapewnia ochronę w przypadku szkód z tytułu kradzieży z włamaniem i rabunku.
Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i użytkowane w związku z prowadzoną działalnością, tj.: środki trwałe, środki obrotowe, mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników, wartości pieniężne. Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ryzyko dewastacji. Wartości pieniężne mogą być ubezpieczone również podczas transportu (przenoszenia lub przewożenia) przez osoby, które ubezpieczający upoważnił do wykonywania transportu.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i użytkowane w związku z prowadzoną działalnością, tj.: budynki/lokale i budowle, budynki i budowle w budowie, środki trwałe, środki obrotowe, mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste pracowników, wartości pieniężne.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nagłego, nieprzewidzianego i niezależnego od woli ubezpieczającego zniszczenia, uszkodzenia lub utraty ubezpieczonego mienia.
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na potłuczeniu, pęknięciu, uszkodzeniu szyb, oszklenia mebli, szyldy i transparenty oraz szklane wykładziny ścian, słupów, filarów, witraże itp.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń
Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych
Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych (CAR/EAR)
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie obejmuje szkody w sprzęcie elektronicznym, w nośnikach informacji, programach i zbiorach danych.
Przedmiotem ubezpieczenia może być sprzęt elektroniczny zainstalowany na stanowisku pracy i gotowy do użytku zgodnie z przeznaczeniem oraz elektroniczny sprzęt przenośny, a także oprogramowanie, zewnętrzne nośniki danych oraz zapisane na nich dane.
Ubezpieczenie jest skonstruowane według standardu "od wszystkich ryzyk", z zastrzeżeniem wyłączeń ujętych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń
Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia podczas eksploatacji, napraw lub remontów oraz montażu, demontażu a także podczas związanych z naprawami lub remontami transportów wewnątrzzakładowych.
Ubezpieczenie jest skonstruowane według standardu "od wszystkich ryzyk", z zastrzeżeniem wyłączeń ujętych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych
Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny budowlane, sprzęt, wyposażenie oraz zaplecze budowy na różnych placach budów, jak również składowane lub przechowywane w różnych lokalizacjach.
Ubezpieczenie jest skonstruowane według standardu "od wszystkich ryzyk", z zastrzeżeniem wyłączeń ujętych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych (CAR/EAR)
Przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlano – montażowe objęte kontraktem, w tym prace przygotowawcze na terenie budowy wraz z materiałami i urządzeniami, które mają zostać wbudowane lub zamontowane. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte również: maszyny budowlane, sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie powstałej w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem, odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót oraz inne, uzgodnione z ubezpieczającym, dodatkowe przedmioty lub koszty zależne od charakteru robót i potrzeb ubezpieczającego.
Ubezpieczenie jest skonstruowane według standardu "od wszystkich ryzyk", z zastrzeżeniem wyłączeń ujętych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
Ubezpieczenie autocasco (AC)
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Ubezpieczenie assistance (ASS)
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni Ubezpieczonego przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez kierującego pojazdem innym uczestnikom ruchu. Ochroną objęte są skutki kolizji, potrącenia czy wypadku - zarówno na terenie Polski, jak również w krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii.
Szczegółowe informacje (przedmiot i zakres ochrony) w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 poz 1152) z późniejszymi zmianami.
UWAGA: Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Ubezpieczenie autocasco (AC)
Ubezpieczeniem AC objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu.
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z ruchem pojazdu lub podczas: wsiadania lub wysiadania z pojazdu, załadowywania lub rozładowywania, zatrzymania lub postoju pojazdu, naprawy pojazdu na miejscu, otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji, pobierania paliwa na stacji paliw.
Ubezpieczenie obejmuje m.in. świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu, świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego, świadczenie za leczenie ubezpieczonego.
Ubezpieczenie assistance (ASS)
Ubezpieczenie assistance obejmuje najczęściej: naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, albo holowanie w wybrane miejsce oraz parking, pojazd zastępczy, organizację dalszej podróży lub hotel dla kierowcy i pasażerów, pomoc w przypadku awarii ogumienia, rozładowania akumulatora, przepalonej żarówki, zatrzaśnięcia kluczyków czy braku paliwa, transport medyczny, pomoc i fachowe doradztwo we wszystkich nietypowych sytuacjach na drodze.

Gwarancja wadialna
Gwarancja należytego wykonania kontraktu
Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
Gwarancja zwrotu zaliczki
Bez względu na to jak duża i znana jest Państwa firma, startując w przetargach i podpisując różne kontrakty, zwykle potrzebuje dodatkowego uwiarygodnienia w formie gwarancji udzielonej przez towarzystwo ubezpieczeń. Przedmiotem gwarancji mogą być roszczenia beneficjenta wynikające z warunków kontraktu; może też zastąpić wadium wpłacane podczas przetargu.
Gwarancja wadialna
Ubezpieczyciel gwarantuje zapłatę kwoty wadium na rzecz ogłaszającego przetarg, w przypadku gdy: klient odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w składanej przez niego ofercie, klient odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie klienta, lub też w innych przypadkach przewidzianych w dokumentach przetargowych.
Gwarancja należytego wykonania kontraktu
Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę beneficjentowi gwarancji określonej kwoty, w przypadku gdy klient nie wykona zleconego kontraktu lub wykona go nienależycie.
Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę określonej kwoty, jeżeli wykonawca – przez okres udzielonej gwarancji jakości lub rękojmi za wady – nie usunie wad i usterek, ujawnionych po przejęciu przedmiotu kontraktu protokołem zdawczo-odbiorczym. Gwarancja pokrywa kwotę, która musiałaby być wpłacona przez wykonawcę z tytułu usuwania ewentualnych wad i usterek po odbiorze końcowym zleconych robót, wykonanych zgodnie z umową.
Gwarancja zwrotu zaliczki
Proponujemy pełną, profesjonalną obsługę w zakresie uzyskiwania gwarancji zwrotu zaliczki w związku z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w szczególności:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Program dla Europy Środkowej
Regionalne Programy Operacyjne
Europejski Fundusz Rybacki
Współpracujemy z wszelkimi kategoriami podmiotów, w tym z przedsiębiorcami, podmiotami gospodarki komunalnej, samorządem terytorialnym i podmiotami mu podległymi, instytucjami ochrony zdrowia, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi, badawczo – rozwojowymi.
Nasz zespół posiada doświadczenie w zakresie pozyskiwania gwarancji w renomowanych zakładach ubezpieczeń działających na terenie RP. Potwierdzeniem naszej skuteczności jest szereg gwarancji uzyskanych za naszym pośrednictwem oraz przyjętych przez beneficjentów, stanowiących zabezpieczenie zarówno do niewielkich kontraktów, jak i tych, których wartość liczona jest w setkach milionów złotych.

img32